SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA

DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH i ŚWIECKICH

Człowiek jest jednością cielesną, psychiczną i duchową. Jeśli jeden z tych wymiarów „kuleje” to doświadcza braków na wszystkich poziomach relacji: z Bogiem, drugim człowiekiem i sobą samym.

Na każdym z tych poziomów ludzkiego funkcjonowania potrzebujemy wsparcia i doświadczonych przewodników. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest Szkoła Formacyjna św. Józefa dla osób duchownych, konsekrowanych i świeckich.

Święty Józef jest przykładem dojrzale zintegrowanego mężczyzny. Staje na czele rodziny, bierze za nią odpowiedzialność, podejmuje właściwe decyzje w sytuacji zagrożenia, ale cały czas jest w dialogu z Bogiem. Nie zapomina o swojej tożsamości Opiekuna św. Rodziny.

Maryja jest pierwszą osobą konsekrowaną. Potrzebowała opiekuna i przewodnika…

 

Szkoła opiera się na modlitwie, Eucharystii, adoracji, które umacniają tożsamość kapłana i osoby konsekrowanej. Zaprasza również do podjęcia drogi w kierunku integracji życia fizycznego, psychicznego i duchowego.

 

Geneza

„Szkoła formacyjna św. Józefa dla osób duchownych i konsekrowanych” została utworzona 1 maja 2017 r. jako jednostka Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Więź”. Szkoła posiada aprobatę Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Współpracuje ściśle z diecezjalnym ośrodkiem rekolekcyjno-wypoczynkowego w Białogórze.

Misja

Celem szkoły jest umacnianie tożsamości kapłańskiej i osób życia konsekrowanego w dążeniu do dojrzałości i integracji różnych sfer życia (sfery cielesnej, sfery psychicznej, sfery duchowej). Szkoła zajmuje się opracowaniem i realizacją programów formacji permanentnej osób duchownych i konsekrowanych w oparciu o nauczanie Magisterium Kościoła oraz wskazania odpowiedzialnych za formację biskupów, moderatorów i wyższych przełożonych zgromadzeń zakonnych.

Zadaniem szkoły jest również przygotowywanie do specyficznych wyzwań w pracy duszpasterskiej, takich jak towarzyszenie osobom przeżywającym kryzysy osobiste, małżeńskie, rodzinne, mającym trudności psychiczne czy duchowe.

Szkoła współpracuje ze specjalistami, dzięki czemu może udziela

wsparcia merytorycznego (psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, psychiatrycznego, seksuologicznego) osobom zajmującym się obszarem pomagania w pracy duszpasterskiej. Oferuje również specjalistyczne wsparcie osobom duchownym i konsekrowanym przeżywającym kryzysy, trudności psychiczne i duchowe.

Zadaniem szkoły jest również udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzenia grup kościelnych, w tym grup formacyjnych dla dzieci, młodzieży, małżonków, rodzin oraz grup wsparcia, grup rozwojowych i terapeutycznych;

Dokumenty

Szkoła działa w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Statut Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź”,

  2. „Świętymi bądźcie” program formacji stałej prezbiterów diecezji pelplińskiej z 13 kwietnia 2017 r.

  3. „Dar powołania do kapłaństwa” Ratio fundamentalisinstitutionissacerdotalis Kongregacji ds. Duchowieństwa z 8 grudnia 2016 r.

  4. Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów Kongregacji ds. Duchowieństwa z 2013 r.

  5. Adhortacja Apostolska „PastoresDabo Vobis” do biskupów, do duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie z 25 marca 1992 r.,

  6. Adhortacja apostolska „Vita Consecrata” do biskupów i duchowieństwa, do zakonów i zgromadzeń zakonnych, do stowarzyszeń życia apostolskiego, do instytutów świeckich oraz do wszystkich wiernych o życiu konsekrowanym i jego misji w kościele i w świecie z 25 marca 1996 r.,

 

Szkoła została powołana do istnienia przez biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasynę. Jest odpowiedzią na potrzebę formacji permanentnej kapłanów i osób życia konsekrowanego.

SZKOŁA FORMACYJNA ŚW. JÓZEFA DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH